Korte update van 2021

We willen u graag informeren wat er zoal in 2021 naar onze verschillende projecten is overgemaakt:

Van 2020 was in Sirimba nog E 5.000 over , er is dit jaar E 27.500 naar hen overgemaakt zodat er E 32.500 te besteden was c.q.  gedeeltelijk nog is.

Dat bedrag is als volgt verdeeld: Renoveren klaslokalen E 5.000 , Schoolfees  E 9.000,  Boarding for students : E3000   Ondersteuning armlastige bejaarden E 6.000  Incidentele sociale gevallen E 1500 , en er zijn ook nog een aantal huisjes gerenoveerd voor E 2000.

Vervolgens is er een bijdrage gedaan aan de kosten van een universitaire studie van     E 4050

Ook zijn er bedragen naar India overgemaakt naar twee projecten . Het betreft hier bedragen van E 5000 en E 4000. Voornamelijk voedsel uitgifte in getroffen Corona gebieden.

Naar Lodwar is E 2000  overgemaakt om 15 meisjes hun laatste jaar af te laten maken en later nog eens  E 2800 en E 5800  als zijnde schoolgeld voor 2 termijnen van 30 studenten.

Dit houdt dus in dat we tot op heden voor E 54.150  hebben kunnen bijdragen aan de ondersteuning van studies en andere soorten bestedingen ter bestrijding van armoede.

We danken onze kopers van olie en de gulle gevers die ook zonder olie af te nemen,  ruimhartig hebben gedoneerd.

Financiële verantwoording voor de belasting (ANBI status)

Sinds 1 jan 2020 is verlangt de belastingdienst een verantwoording van de financiële gang van zaken middels een standaardformulier. We hebben het formulier ingevuld. Omdat de administratie natuurlijk al perfect op orde is was het overbrengen van de gegevens een appeltje eitje werkje.

Via deze link komt u direct in het formulier.

Anbi aangifte standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z2fol

Even een update inzake India-Sirimba-Lodwar.

Zoals iedereen via de nieuwsmedia zal hebben meegekregen is er in India een enorm Covid probleem. We hebben een noodkreet ontvangen vanuit de regio waar onze contactman en projectleider actief is. We gaan hier niet beschrijven hoe groot de nood daar is want dat hoort en ziet u ongetwijfeld via de media.
We hebben E 5000 gestuurd en weten zeker dat die goed besteed worden. Een druppel op de bekende plaat? Misschien wel maar in ieder geval zijn er weer meerdere mensen geholpen.

De 20 studenten, meisjes en jongens,  die geld nodig hadden om hun eindexamens te kunnen doen hebben we betaald en intussen zijn ze geslaagd en hebben we een brief van de schoolleiding ontvangen waarin ze hun dank uitspreken voor onze steun.
we wachten op de aanvraag voor het volgende ( door Corona uitgestelde) trimester waarbij we waarschijnlijk 7 nieuwe leerlingen kunnen toevoegen tot een totaal van dertig.

De E 10.000 die begin maart naar Sirimba zijn overgemaakt dragen bij tot de bouw en verbetering van klaslokalen.  We hebben de foto’s van de vorderingen inmiddels ontvangen.

Ode aan de founders Jose en Veroniek..

We zijn al meer dan 20 jaar actief in Kenia en zoals de doelstelling aangeeft geven we hulp en bijstand aan de groepen mensen die tot de allerarmsten in de wereld behoren. Het is allemaal begonnen bij twee toppers van dames. Jose van Kasteren die lange tijd doorgebracht heeft in de regio Bussia in west Kenia niet ver van het Victoriameer. Ze heeft daar scholen opgezet, huizen gebouwd, het hospitaal ondersteunt en heel veel oudere mensen begeleid en van voedsel en medicijnen voorzien.
In Lodwar heeft Veroniek Kerssemakers vijftien jaar gewoond midden tussen de Turkana bevolking die als nomaden door de warmste, droogste en armste streek van Kenia trekken. Ook daar was het hoofddoel om meisjes onderwijs te laten volgen en op die manier een betere toekomst te geven.
We weten het niet precies meer maar we schatten in dat we in die lange tijd toch wel vijfentwintighonderd kinderen aan een opleiding hebben geholpen. En daarnaast natuurlijk het bouwen van slaapzalen, klaslokalen, waterverzamelplaatsen, waterpompen en zo al meer. We moeten het de laatste tijd wat kleinschaliger doen omdat we alle activiteiten delegeren aan de lokale projectmanagers met wie we een langjarige relatie hebben opgebouwd. Omdat we door onze leeftijd wat minder contacten in het bedrijfsleven hebben is het fundraisen ook wat meer sprokkelen geworden en blijven de grotere omvangrijke bijdragen uit.
Maar we gaan door middels actief fundraisen en natuurlijk via de verkoop van de overheerlijke, supergezonde olijfolie van het fameuze merk Oil for Education

Even de helpende hand in Lodwar

Er zijn overal grote problemen maar op dit moment wel heel speciaal voor een groepje van 20 studenten die in het laatste jaar van hun secundary school zitten. Normaal stellen we als voorwaarde dat het laatste deel van de opleiding wordt betaald door ouders, familie of vrienden van de studenten. Maar door Corona is de armoede alleen nog maar groter  en intenser geworden en dreigen deze 20 studenten hun opleiding niet te kunnen afmaken
We steken als stichting natuurlijk even de helpende hand toe zodat in April iedereen met het felbegeerde diploma verder kan in het leven.

En Esther en haar dochter Lysa regelen het allemaal. Sinds kort staat ze ook nog met een groente en fruitkraampje op de markt want ook daar moet brood op de plank komen.

Nieuwe klaslokalen in Sirimba.

Het hoofddoel van onze stichting is het ondersteunen van kinderen bij hun studie. We geven studiebeurzen en selecteren en begeleiden de kinderen zowel in Sirimba als in Lodwar. De vraag in Sirimba naar school faciliteiten is dermate groot dat er een dringende behoefte is aan nieuwe klaslokalen. We dragen een substantieel bedrag bij om de bouw van deze lokalen te kunnen verwezenlijken. Een en ander gebeurt onder professioneel toezicht van Father Chrispinus en hij heeft in het verleden bewezen dat hij met strakke hand de bouw begeleid en verder ontwikkelt. We zijn met name twee van onze sponsoren bijzonder erkentelijk voor hun donaties die dit plan mede mogelijk maken.

Scholen in Kenia weer begonnen

Gelukkig zijn de scholen in Kenia weer begonnen en kunnen de door ons gesponsorde kinderen samen met de anderen weer naar school. Van Esther en Lisa hebben we positieve berichten gekregen waaronder het gegeven dat geen van onze meiden zwanger is teruggekomen. Dat lijkt een wat rare opmerking maar het is nu eenmaal een vaststaand feit dat in de periode dat de scholen gesloten waren enkele duizenden meiden van zeer jonge leeftijd in verwachting zijn geraakt door (afgedwongen) onveilige sex.
We willen middels deze foto’s en berichten  maar weer eens benadrukken hoe zinvol en nuttig de opbrengsten besteed worden als u de heerlijke olijfolie bij ons koopt.

Bestellen kan ook via de Yoek site www.yoek.com

 

2020 een turbulent maar succesvol jaar.

Jaarafsluiting 2020

We kunnen terugkijken op een bijzonder jaar, hier in Europa maar zeker ook in Kenia. Op beide van onze projecten hebben extreme omstandigheden voor veel problemen gezorgd. Covid heerste natuurlijk overal maar daar waar in Lodwar grote droogte was, had Sirimba last van ernstige overstromingen. In dit bericht willen we u graag inzage geven hoe het jaar financieel en operationeel is verlopen.

In totaal hebben we E 42.000 kunnen besteden aan hulp in Sirimba, India en een bijzonder universitair studieprogramma van een van onze oudste Keniaanse studenten.
In Sirimba gaan de giften naar Education, We verstrekken scholarships voor 31 kinderen. Middels het loket Social projects verlenen we hulp waar die het hardst nodig is en voor wat we noemen de groep, very needy elderly people verzorgen we voedselpakketten. We hebben ook tiental huizen herbouwd die tijdens een overstroming waren vernietigd.
Father Chrispinus Barasa is de coördinator en hij weet als geen ander hoe de budgetten het best kunnen worden aangewend.

Naar Lodwar, waar onze vertrouwde Esther Lokisa met haar dochter Lysa  verantwoordelijk is voor de organisatie, konden we konden we E 9733 overmaken alles gericht op opleidingen van 25 getalenteerde kinderen die anders nooit hun school zouden kunnen betalen. We streven naar een verhouding van twee derde meisjes en een derde jongens.
Het schooljaar is helaas door Corona voor een langere periode onderbroken maar 4 januari zijn de klassen weer gestart en er wordt alles in het werk gesteld om de achterstanden in te halen.
Naar India is E 10.000 overgemaakt uitsluitend voor voedselpakketten die zijn uitgedeeld onder het allerarmste gedeelte van de bevolking. Ook daar hebben we een vertrouwenspersoon die garant staat voor een goede toedeling.

De  overgebleven reserve op 31 dec 2020 is E 20.186 voor Sirimba en E 11.204 voor Lodwar. Hiermee kunnen we voorlopig aan de uitstaande verplichtingen voldoen, maar we blijven natuurlijk volop actief met fund raising en de verkoop van de sublieme olijfolie waarvan de opbrengst, dus het hele bedrag wat mensen betalen, volledig naar de stichting en dus naar de projecten gaat. Nogmaals zij benadrukt op geen enkele manier kosten worden gedeclareerd, nog voor gemaakte kosten, noch voor de productie, botteling en verkoop van de olijfolie.

We willen natuurlijk graag al onze sponsoren en kopers van olijfolie meer dan van harte bedanken voor hun bijdragen en hun loyaliteit en spreken de wens uit dat we ook het komende jaar weer substantieel kunnen bijdrage aan de educatie van kinderen in Kenia die door onze scholarships zicht hebben op een betere toekomst waarin ze zelfstandig een baan kunnen vinden en op een verantwoorde manier in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Zeer veel dank en we hopen dat u onze doelstellingen zal blijven steunen.

Oil for Education
Namens het bestuur
Rene van Herwaarden.

PS Iedereen die wat meer gedetailleerde info wil inzake projecten cq financiën kan volledige inzage krijgen met inachtneming van de privacy van onze sponsoren.

Wellicht ten overvloede…

……Maar we willen nog eens extra benadrukken dat alle opbrengsten van de verkopen van de olijfolie, en natuurlijk ook alle andere donaties, volledig ten goede komen aan de opleidingen van de kinderen in onze projecten in Kenia. Dus geen kosten verrekeningen noch van de aanschaf, de persing, de botteling of wat er nog maar meer komt kijken om de flessen in Nederland te krijgen en de stichting draaiende te houden.
En ook nog maar weer een keer extra dank aan eenieder die bijdraagt aan het succes van onze Stichting Oil-for-Education.

Goede verkopen van onze Extra Vergine Olijfolie.

De verkoop van de Oil for Education loopt goed. We hebben intussen wat naamsbekendheid gekregen en het oordeel over de kwaliteit en de smaak is unaniem fantastisch. Er zijn nu ook verenigingen, accountants, advocaten en makelaarskantoren die de flessen inkopen maar ook bedrijven die de fles als eindejaar cadeau  aan de medewerkers willen geven. Prima idee natuurlijk. En natuurlijk gaat ook de on line verkoop via Yoek prima. De voorzitter gaat zo nu en dan op de Sonse markt staan en ook dat brengt weer wat extra omzet. Het is ook allemaal heel dankbaar werk want iedere 20 a 25 flesjes is weer een extra opleidingsjaar voor onze kinderen.